Regulamin sklepu

Regulamin korzystania i dokonywania transakcji w sklepie internetowym www.twojeplony.pl, obowiązujący od dnia 02.02.2016.

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wyszukiwarki i sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojeplony.pl, który prowadzi PPHU „Agroma-Sokółka” Sp. z o.o 16-100 Sokółka, ul. Gęsia 7 NIP: 545-100-03-58 REGON: 050291895 KRS: 0000068279 zwana dalej „Sprzedawcą”. Regulamin dostępny jest na stronie pod adresem: https://www.twojeplony.pl/regulamin.html. Przedmiotem regulaminu jest przedstawienie zasad obowiązujących podczas dokonywania transakcji zakupu części zamiennych za pomocą e-platformy sprzedażowej, zwanej dalej „Sklepem internetowym”. Telefoniczny kontakt z biurem obsługi Klienta sklepu internetowego można nawiązać pod numerem: 512-522-772. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej, należy kierować na adres e-mail: info@twojeplony.pl.

1.2. 
Poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci internet za pomocą przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej. Do komunikowania się ze Sprzedawcą należy posiadać również aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.3. 
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. 
Sprzedawca jest administratorem Sklepu Internetowego, prowadzi sprzedaż, wysyłkę do klienta oraz reklamacje i zwroty zakupionych Produktów.

1.5. 
Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie nieodpowiedniego oprogramowania lub urządzeń mogących wywołać przerwę w jego poprawnym działaniu;

 

b) niepodejmowanie czynności takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); 

 

c) nie kopiowanie treści i zdjęć produktów, będących własnością intelektualną Sprzedawcy;

 

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

 

e) zachowanie zgodne z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Regulaminu; 

2. Definicje

2.1. Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

a) Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

 

b) Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionych produktów, stanowiące wykonanie świadczenia na podstawie Umowy Sprzedaży. Doręczenie jest realizowana przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę);

 

c) Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży towarów ze Sprzedawcą. Klient – Konsument osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną. Klient – Przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 

d) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

 

e) Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją warunków sprzedaży;

3. Cena i przedmiot transakcji

3.1. Przedmiotem transakcji jest zakup produktów prezentowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia. Ceny przypisane są do produktów i prezentowane w Sklepie Internetowym wyrażone w polskiej walucie (PLN) brutto, zawierając podatek VAT. Podana cena brutto produktu jest wiążąc na chwilę składania zamówienia przez Klienta. Na stronie  prezentującej produkt widoczna jest również cena netto, stanowiąca wartość produktu bez podatku VAT.

 


3.2. 
Cena Produktu niedostępnego w chwili jego zamówienia, może ulec zmianie, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją dostawy. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianie ceny. Poinformuje o tym Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy przez Klienta w ciągu 3 dni, uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i rezygnuje ze złożonego zamówienia.

3.3. 
W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

3.4. 
Zestawienia produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.5. 
Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.

3.6. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3.7. 
Dokumentem potwierdzającym zakup wg. polskiego prawa jest paragon lub faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy prawidłowo wypełnić formularz na stronie Sklepu Internetowego podczas dokonywania zakupu. Klient który podał błędne dane, chcąc otrzymać fakturę zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail. 

4. Składanie i realizacja zamówienia

4.1. Prezentowanie produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4.2. Warunkiem do złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi osobowymi lub danymi firmy zamawiającej oraz odznaczenia akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. 

4.3. 
Podczas składania zamówienia Klient może dokonać rejestracji konta. Personalne konto pozwala na śledzenie historii zamówień oraz ułatwia i skraca czas składania kolejnych zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

4.4. 
Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane te nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.

4.5. 
Do Zrealizowania zamówienia niezbędne jest wypełnienie danych wymienionych poniżej: 

a) Konsument: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail;

 

b) Przedsiębiorca: nazwa firmy, NIP, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja oraz potwierdzenia: o złożenia zamówienie i wysyłki produktów;

4.6. 
Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia bez rejestracji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź Zamówienie”.

4.7. 
Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco może również kontrolować wartość zakupów.

4.8. 
Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.twojeplony.pl, można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4.9. 
Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego. Czas realizacji zamówienia wynosi około 1-3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia przy wybraniu przez Klienta sposobu dostawy „Przesyłka Kurierska Przedpłata” liczony jest od daty wpływu środków na konto Sprzedającego.

4.10. 
Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

4.11. 
Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do godziny 14:00 w dniu w którym zamówienie zostało złożone. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w celu korekty lub anulowania zamówienia.

4.12. 
Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. Termin realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktów jest zależny od dostępności produktów oraz dostawcy zewnętrznego. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Po otrzymaniu ww. informacji Klient podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia tych Produktów.  W przypadku braku odpowiedzi przez Klienta, po upływie 2 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

4.13. 
Warunkiem realizacji zamówienia jest także wcześniejsze uiszczenie zapłaty za zamówione Produkty, chyba że jako sposób realizacji zamówienia wybrano: „Przesyłka Kurierska Pobranie”. Płatność odbędzie się przy odbiorze Produktu od pracownika firmy kurierskiej. W przypadku przedpłaty, dane do przelewu zostaną podane w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia oraz są dostępne na stronie www.twojeplony.pl/kontakt. 

4.14. 
Płatność za zamówienie wykonywana przelewem musi być zlecona bez kosztów odbiorcy. Dotyczy to przelewów zagranicznych, gdzie występują instytucje pośredniczące mogące pobrać prowizję od takiego przelewu.

4.15. Koszty dostawy i odbioru zamówionych Produktów ponosi Klient. Koszt dostawy danego Produktu jest wskazany podczas wypełniania formularza zamówienia. Więcej o wysyłkach i zwrotach Produktów można przeczytać w Sklepie Internetowym oraz pod adresem www.twojeplony.pl/wysylki-i-zwroty.html. 

4.16. 
Sklep Internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego lub błędnego wyboru zakupionych produktów.

4.17. Realizacja zlecenia zakupów powyżej 20 tysięcy złotych realizowane są jedynie przy pomocy rachunku płatniczego. Zgodnie z ustawą konsumencką, art. 7b, rozliczeń bezgotówkowych.

 

5. Przedziały wagowe

5.1. Podczas dodawania produktów do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym automatycznie zostanie wyliczony koszt dostawy towaru do Klienta. O sumie całkowitej wagi tworzonego zlecenia decyduje iloczyn sztuk danego produktu oraz iloczyn wszystkich pozycji asortymentowych znajdujących się koszyku, wg wzoru:
Ilość sztuk x waga 1 sztuki x wszystkie produkty w koszyku. 

5.2. 
Zasady dostarczania zamówionych produktów do klienta określa umowa zawarta przez Sprzedającego z przewoźnikiem (firmą kurierską). Zamówione Produkty pakowane są w możliwie najmniejsze opakowania zbiorcze. Suma wagowa produktów w opakowaniu typu karton, nie może przekraczać 30 kg. Jeśli suma wagowa zamówienia przekracza 30 kg, zlecenie zostanie automatycznie, podzielone na dwa lub więcej opakowania. Wówczas koszt dostawy obliczony zostanie jako iloczyn ceny dostawy, za stawkę wagową tych opakowań.

5.3. 
Przedziały wagowe:a) 1-10 kg.;b) 10-30 kg.;c) 30-60 kg. (najczęściej 2 kartony lub w odosobnionych przypadkach paleta);  d) 60-120 kg. (paleta);

5.4. 
W przypadku towaru o wadze powyżej 30 kg obowiązek rozładunku spoczywa po stronie Klienta.

6. Sposoby realizacji płatności

6.1. Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty: 

 

a) Przesyłka Kurierska Pobranie – płatność przy odbiorze; 

 

b) Przesyłka Kurierska Przedpłata – płatność przelewem; 

 

c) Odbiór osobisty 

7. Odbiór przesyłki

7.1. Zamówiony produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

7.2. 
Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest przez Sprzedawcę w dni robocze.

7.3. 
Klient potwierdza odbiór produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą potwierdzenia odbioru produktu.

7.4. 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

7.5. 
W razie wątpliwości dotyczących produktów oferowanych w Sklepie internetowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą nr tel: 512-522-772 lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: info@twojeplony.pl.
7.6. Odbiór osobisty prowadzony jest tylko w siedzibie firmy w dniach roboczych: PPHU „Agroma – Sokółka” Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Gęsia 7 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 857115106.

8. Zwroty

8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient – Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. Pouczenie o odstąpieniu stanowi odrębna treść załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia Od Umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8.2. 
Klient – Konsument po wypełnieniu Formularza Odstąpienia Od Umowy wysyła produkty na adres Sprzedawcy: Twojeplony.pl, PPHU „Agroma-Sokółka” Sp. z o.o 16-100 Sokółka, ul. Gęsia 7, z dopiskiem ZWROT.

a) Kupujący zwraca produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragon fiskalny) i wypełnionym formularzem Odstąpienia Od Umowy. Na tej podstawie Sprzedający zwróci wartość poniesioną podczas zakupu na wskazane w formularzu konto bankowe;

 

b) W przypadku faktury VAT Kupujący zwraca produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz z kopią (ksero) dowodu zakupu (fakturą VAT), oraz wypełnionym formularzem Odstąpienia Od Umowy. Sprzedający wyśle Kupującemu fakturę korygującą. Na tej podstawie Sprzedający zwróci Kupującemu wartość poniesioną podczas zakupu na wskazane w formularzu konto bankowe;

 

c) Po otrzymaniu produktów zwróconych wraz z dowodem zakupu (paragon) lub kopią (faktura), i formularzem Odstąpienia od Umowy, Sprzedający ma 14 dni na na zwrot wartości poniesioną podczas zakupów i 100 dni dla użytkowników zarejestrowanych, posiadających aktywne konto;

8.3. 
Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością noszącą wyraźne ślady użytkowania, niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

8.4. 
Klient – Konsument ponosi koszt zwrotu produktu (tj. koszt odesłania produktu) do Sprzedawcy w razie odstąpienia od umowy.

8.5.
 Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

9. Procedury reklamacyjne

9.1. Klient – Konsument po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy produkt na adres Sprzedawcy: Rolnikszuka.com, PPHU „Agroma-Sokółka” Sp. z o.o 16-100 Sokółka, ul. Gęsia 7.

9.2. 
Przed montażem i w trakcie należy stosować się do informacji na opakowaniu producenta, lub powierzyć usługę montażu części odpowiedniemu serwisowi, z zastrzeżeniem możliwości utraty obowiązujących uprawnień gwarancyjnych.

9.3. 
Po wypakowaniu produktu, należy ocenić czy zamówione części zgodne są z wymiarami miejsca montażu. Jeśli produkt nie pasuje należy dokonać zwrotu stosując się do podpunktu 8.2. niniejszego Regulaminu. 

9.4. 
Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niedbałego montażu i użytkowania. 

9.5. 
Reklamacji nie podlega produkt użytkowany nie właściwie z przeznaczeniem uszkodzony mechanicznie. 

9.6. 
Reklamacja obejmuje okres określony przez producenta produktu lub dostawcę reprezentującego producenta. 

9.7. 
Warunkiem reklamacji jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu.

9.8. 
Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany produkt.

9.9. 
W przypadku niestwierdzenia iż produkt został kupiony w naszym sklepie, np. brak dowodu zakupu, reklamacja może nie zostać przyjęta. 

9.10. 
Reklamacja może być rozpatrzona negatywnie w kilku przypadkach:

a) jeśli produkt został uszkodzony lub zniszczony mechanicznie;

b) był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem;

c) był wadliwie zamontowany jako podzespół urządzenia;

d) posiadał cechy przeróbek i zmian niezgodnych z przewidzianym montażem i użytkowaniem;

e) pracował w niewłaściwym środowisku smarowania, chłodzenia, ciśnienia roboczego lub odpowiedniego napięcia elektrycznego

f) stwierdzono niewłaściwe inne parametry wymagane do prawidłowej pracy przewidziane przez producenta;


9.11. 
Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez Sprzedającego. Kontakt nr tel: 512 522 772 , adres e-mail: info@twojeplony.pl. Produkt po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firma kurierska).

10. Opisy towarów

10.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Za wadę uznaje się naruszenie świadczące o niespełnieniu warunków użyteczności do jakiej produkt został stworzony.

10.2. 
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach umieszczonych w Sklepie Internetowym, co nie jest podstawą do reklamacji. Różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera tj. barwy, jasności, proporcji, partii produkcyjnej, itp. 

10.3. 
Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentowania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

10.4. 
Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w calach prezentacji produktów i są własnością producentów.

10.5. 
Przedstawione oferty cenowe w sklepie internetowym mają charakter informacyjny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

11. Postanowienia końcowe

11.1. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta, Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych i może je zmieniać lub poprawiać. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.

11.2. 
Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują Klientów składających zamówienia po jego opublikowaniu na stronie Sklepu internetowego, którzy przy składaniu zamówienia wyrazili zgodę na jego brzmienie.

11.3. 
W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o ochronie praw konsumentów i o ochronie danych osobowych.

11.4. 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Kupując na naszych aukcjach jednocześnie akceptujecie Państwo powyższe warunki handlowe.

Załącznik nr 1 – FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Załącznik nr 2 – FORMULARZ REKLAMACJI